Rozwody

Do bardzo trudnych życiowych sytuacji zdecydowanie można zaliczyć sprawy rozwodowe. Towarzyszą im nie tylko wielkie emocje, ale i ważne decyzje, które mają wpływ na dalszy los rozstających się małżonków oraz ich dzieci. Zwykle tego rodzaju postępowania wymagają wsparcia prawnego. Mogą je zapewnić adwokaci od rozwodów. Kancelaria adwokacka LexActa oferuje pomoc w zakresie przygotowania pozwu, na dalszych etapach postępowania oraz w innych kwestiach dotyczących spraw rodzinnych. Reagujemy szybko na wszystkie zgłoszenia od klientów z Wrocławia, Opola lub innych miejsc w Polsce – kontaktujemy się maksymalnie w ciągu 8 godzin.

Skontaktuj się z nami!

Kiedy sąd orzeka rozwód?

Jest to możliwe, kiedy w związku wszelkie więzi łączące małżonków: duchowa, gospodarcza, fizyczna – ustały i nie da się odbudować węzła małżeńskiego. Orzeczenie rozwodu następuje, gdy między stronami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Podczas rozstrzygania sprawy rozwodowej sąd może orzec, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Jeśli w trakcie postępowania okaże się, że żaden, wówczas w sentencji wyroku zawarte zostaje stwierdzenie o braku winy. W  sytuacji, gdy zarówno powód, jak i pozwany wykażą zgodne żądanie w zakresie rozwiązania małżeństwa i pozostałych wniosków oraz nie wniesiono o rozwód z orzekaniem o winie, możliwe jest wydanie wyroku na pierwszej rozprawie – za porozumieniem stron. Jego sfinalizowanie z ułatwia sformułowanie tzw. porozumienia rodzicielskiego. Przy pomocy adwokata strony ustalają rozwiązania dla wszystkich kwestii dotyczących najmłodszych: władzę rodzicielską, kontakty z dziećmi, alimenty. Na przyspieszenie procesów dotyczących rozwodów wpływają także inne ustalenia – co do podziału majątku wspólnego małżonków oraz zgodne wnioski w tym zakresie. Dzięki temu możliwe jest nie tylko szybsze uzyskanie wyroku, ale i obniżenie kosztów postępowania sądowego.

Adwokat Wrocław - Alimenty
prawnik wrocław

Kiedy sąd nie może orzec rozwodu?

Są okoliczności, w których sąd stwierdza, że rozwód jest niemożliwy, bo:

  • na jego skutek ucierpi dobro wspólnych, małoletnich dzieci,
  • taka decyzja byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Dotyczy to również sytuacji, w której formalnego rozstania żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (np. ten, który dopuścił się zdrady), chyba
że druga strona wyrazi zgodę na rozwód albo brak jej zgody na zakończenie związku jest w danych okolicznościach sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. W takim przypadku ewentualnym rozwiązaniem jest jeszcze separacja, podczas której ustala się alimenty, kwestie opieki nad dziećmi, sprawy majątkowe itp. W tym również pomagają adwokaci od rozwodów.

Na czym polega pomoc adwokata w sprawach rozwodowych?

Nasza kancelaria prawna z Wrocławia zapewnia obiektywne, rzeczowe i rzetelne doradztwo na każdym etapie postępowania oraz po jego zakończeniu,
np. w kwestii podziału majątku wspólnego małżonków. Specjalizacja adwokata w prawie rodzinnym oraz doświadczenie procesowe w sprawach rozwodowych przekładają się na profesjonalną reprezentację klienta na wokandzie. Zapoznaje się on dokładnie z sytuacją zleceniodawcy, ustala szczegóły istotne dla sądu oraz przedstawia dostępne rozwiązania. Ponadto z jego strony mocodawca może liczyć na:

  • porady prawne w zakresie spraw rodzinnych,
  • przygotowywanie pozwów i wniosków oraz pism procesowych,
  • pomoc w gromadzeniu materiałów dowodowych,
  • reprezentację przed sądami powszechnymi i organami administracyjnymi,
  • złożenie apelacji od wyroku sądu.

Pozew uruchamia procedurę postępowania sądowego, a adwokat rozwodowy pomaga przejść przez ten proces i uzyskać adekwatne warunki porozumienia dla swojego klienta.

Sprawy rozwodowe i alimentacyjne prowadzone w Kancelarii adwokackiej adwokat Radosław Grzyb Wrocław

Czy trzeba mieć adwokata w sprawie rozwodowej?

Profesjonalne wsparcie ze strony adwokatów od rozwodów pozwala małżonkom oszczędzić nadmiernego stresu towarzyszącego sprawie. Prawnik pilnuje wszystkich formalności i terminów oraz dąży do pozytywnego, szybkiego rozstrzygnięcia postępowania oraz najważniejszych kwestii. Wybór zaufanego i profesjonalnego adwokata rozwodowego zapewnia właściwe wsparcie merytoryczne. Podczas reprezentacji klientów zawsze kieruje się on ich dobrem i realnie ocenia wszelkie szanse i ryzyka związane z prowadzeniem sprawy. Rozumie, jakie emocje towarzyszą podczas tak trudnych sytuacji życiowych, a zarazem jest osobą bezstronną, która potrafi profesjonalnie obronić interesy mocodawców.

Jeżeli małżonkowie są zgodni co do wszystkich kwestii związanych z rozpadem ich związku, jak również wspólnym majątkiem i małoletnimi dziećmi, rozwód może być orzeczony na pierwszej rozprawie. W przypadku szczególnie trudnych, konfliktowych sytuacji proces może ciągnąć się nawet latami. Dlatego kluczowe jest porozumienie się małżonków jeszcze przed wniesieniem pozwu, a rolą adwokata rozwodowego – pomoc w tym. Sąd na każdym etapie rozprawy może stwierdzić, że istnieje szansa na uratowanie małżeństwa. Wtedy kieruje strony na mediacje, jeśli wyrażą na to zgodę. Możliwe jest także, że zaleci wspólne, polubowne ustalenia w kwestiach związanych z małoletnimi dziećmi. A to oznacza, że wówczas rozwód nie dojdzie do skutku na pierwszej rozprawie.

Sprawy rozwodowa prowadzona przed Sądem we Wrocławiu przez adwokata
reprezentacja w postępowaniu sądowym we Wrocławiu przez adwokata Radosława Grzyba

Sprawy rozwodowe we Wrocławiu

Nasza kancelaria adwokacka prowadzi sprawy rozwodowe we Wrocławiu. Udziela porad oraz pomaga w przejściu przez cały, trudny dla małżonków proces. Mamy bogate doświadczenie w postępowaniach o różnym stopniu skomplikowania i zawiłości. W przypadku, gdy małżonkowie mają problem z osiągnięciem porozumienia jeszcze przed orzeczeniem formalnego rozstania, często kolejnymi kwestiami wzbudzającymi emocje są np.:

  • alimenty,
  • zniesienie współwłasności nieruchomości,
  • podział majątku małżeńskiego i władzy rodzicielskiej.

Powierzenie problemu prawnikowi, który ma już odpowiednie doświadczenie w takich postępowaniach, spowoduje, że neutralnie i obiektywnie podejdzie do sprawy. W naszej kancelarii klienci z Wrocławia i innych miast mogą znaleźć adwokata od rozwodów. Kontaktując się telefonicznie, mailowo lub osobiście można umówić się z nim na spotkanie.