Prawo administracyjne

Dziedzina spraw administracyjnych należy do spraw życia codziennego zarówno prywatnych osób fizycznych, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
Kancelaria Adwokacka LexActa rozwiązuje problemy naszych klientów i doradza im w kwestiach sporządzenia pism kierowanych do organu administracji publicznej, czy sądów administracyjnych, uzyskiwania pożądanych decyzji administracyjnych, jak również sprawuje pieczę nad prowadzonymi postępowania administracyjnymi.

Kancelaria Adwokacka LexActa świadczy usługi w zakresie prawa administracyjnego materialnego, w tym prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, ochrony konkurencji i konsumenta, ochrony środowiska, działalności gospodarczej oraz prawa gospodarczego publicznego.

Kancelaria Adwokacka LexActa reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych oraz w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej w zakresie reprezentacji w postępowaniu administracyjnym jak i sądowoadministracyjnym.

Dochodzimy odszkodowań za szkodliwą działalność organów administracji państwowej, samorządów, jaki i Skarbu Państwa.

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Adwokacka LexActa świadczy usługi m.in. w zakresie:

– reprezentacji w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej
i samorządowej,
– prowadzenia postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
– sporządzania pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej
i samorządowej lub sądów administracyjnych,
– ustalenia wysokości opłat za użytkowanie wieczyste,
– uzyskiwania decyzji administracyjnych (np. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, czy pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego),
– uzyskiwania zezwoleń, licencji, koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub działalności gospodarczej,
– przygotowywania opinii prawnych, analiz i doradztwa w tematyce prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego.
– dokonywania w imieniu klientów wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień,
– pozyskiwania w imieniu klientów niezbędnych zaświadczeń z urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz urzędów skarbowych,
– dokonywania w imieniu klientów wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień,
– pozyskiwania w imieniu klientów niezbędnego zaświadczenia z urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz urzędów skarbowych.

Kancelaria Adwokacka LexActa gwarantuje Klientom profesjonalną obsługę oraz ochronę
i realizację ich uprawnień w postępowaniach przed organami administracji publicznej, zarówno samorządu terytorialnego, administracji rządowej, jak i innymi organami administracji publicznej, a także sądami administracyjnymi.

Kancelaria Adwokacka LexActa jest doskonale przygotowana do zapewnienia profesjonalnej obsługi prawnej w zakresie prawa administracyjnego, gdyż posiada bogate doświadczenie
w udzielaniu pomocy prawnej w tej dziedzinie prawa.