Sprawy Alimentacyjne
Adwokat Alimenty Wrocław - Adwokat Wrocław - Prawnik

Zgodnie z polskim prawem, istnieje „obowiązek alimentacyjny”, czyli inaczej konieczność dostarczania środków do utrzymania określonym osobom, w konkretnych sytuacjach. Kto i komu powinien płacić alimenty? W jakiej wysokości? Co zrobić, żeby alimenty dostać i jak wyegzekwować ich płacenie?

Kancelaria adwokacka LexActa specjalizująca się m.in w prawie rodzinnym zapewnia skuteczne kompleksowe wsparcie oraz doradztwo w sprawach związanych z alimentami. Prowadzone przez nas sprawy w tym zakresie dotyczą wszystkich zagadnień związanych z przyznaniem świadczenia alimentacyjnego uwzględniającego potrzeby dziecka.

Podejmujemy się prowadzenia spraw alimentacyjnych dotyczących przyznania, podniesienia lub obniżenia wysokości alimentów dla dziecka, a także ich egzekwowania oraz o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego.

Pomagamy wyegzekwować alimenty od rodzica na dziecko w sytuacji, gdy jeden z rodziców samodzielnie ponosi koszty jego utrzymania. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi uzyskania świadczeń na dorosłe dziecko w sytuacji, gdy ma ono problemy z samodzielnym utrzymaniem się. Pomagamy w pozyskaniu alimentów na rzecz rodziców bądź dziadków od pełnoletnich dzieci. Reprezentujemy klientów w sprawach alimentacyjnych pomiędzy małżonkami zarówno podczas trwania małżeństwa, jak i po rozwodzie, Zajmujemy się sprawami alimentacyjnymi pomiędzy osobami spokrewnionymi
lub spowinowaconymi.

Skontaktuj się z nami!

 

Zakres opieki prawnej naszej Kancelarii obejmuje sprawy dotyczące:

 • Porad prawnych w zakresie alimentów.
 • Pełnego wsparcia prawnego Kancelarii podczas sprawy o alimenty.
 • Udziału w negocjacjach prowadzących do zawarcia ugody pozasądowej w sprawach alimentacyjnych.
 • Przygotowywanie pozwów o alimenty.
 • Reprezentację Klientów w sprawach o alimenty.
 • Sporządzania wniosków o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych.
 • Pomocy w egzekwowaniu przyznanych alimentów.
Adwokat Wrocław - Alimenty
Sprawy rozwodowe i alimentacyjne prowadzone w Kancelarii adwokackiej adwokat Radosław Grzyb Wrocław

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy, w ramach której:

 • Ustalimy, czy jesteś osobą uprawnioną do otrzymywania alimentów (bądź czy osoba Ci bliska jest osobą uprawnioną).
 • Przygotujemy do zawarcia pozasądowego porozumienia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego.
 • Będziemy Cię reprezentowali przed sądem w sprawie o zasądzenie alimentów na Twoją rzecz bądź na rzecz osoby Ci bliskiej (np. dziecka), zwracając uwagę na szczególny charakter Twojej sytuacji.
 • Będziemy Cię reprezentowali w sądzie w postępowaniu o uchylenie Twojego obowiązku alimentacyjnego wobec osoby uprawnionej (np. wobec dziecka lub wobec drugiego małżonka).
 • Pomożemy w dokonaniu zmiany wysokości zasądzonych alimentów, tj.: zmniejszenia lub podwyższenia alimentów z uwagi na zmianę sytuacji finansowej osoby zobowiązanej do płacenia alimentów bądź osoby uprawnionej do ich otrzymywania.
 • Będziemy Cię reprezentowali w mediacji prowadzonej ze skierowania sądu orzekającego w sprawie dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, w postępowaniu sądowym, jak i pozasądowym.
 • Pomożemy Ci w egzekucji zasądzonych, ale nie uiszczanych alimentów.

Adwokat z Wrocławia wyjaśnia czym są alimenty - pozew o alimenty - zakres świadczeń alimentacyjnych

Alimenty to świadczenia o charakterze pieniężnym, przysługujące osobie nie mogącej się samodzielnie utrzymać lub znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej od osoby z nią spokrewnionej lub od jej małżonka (np. w sytuacji pogorszenia sytuacji materialnej). Prawo dokładnie określa, kto jest uprawiony do alimentów i kto jest zobowiązany do ich uiszczania. Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu uprawnionemu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Przez dostarczanie środków utrzymania rozumie się zapewnienie uprawnionemu mieszkania, ogrzewania, oświetlenia, wyżywienia, odzieży, opieki lekarskiej, ochronę jego osoby i majątku. Wysokość należnych świadczeń alimentacyjnych ustala się, biorąc pod uwagę łącznie dwa następujące czynniki:
– uzasadnione potrzeby osoby uprawnionej (np. dziecka),
– zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego (np. rodzica, współmałżonka).
Usprawiedliwione potrzeby nie oznaczają potrzeb elementarnych! Chodzi tu o zapewnienie osobie uprawnionej odpowiednich, a nie jedynie minimalnych warunków bytowania. Dziecko musi mieć zagwarantowane godziwe warunki mieszkaniowe, wyżywienie zapewniające jego prawidłowy rozwój, odzież stosowną do wieku, odpowiednią opiekę lekarską oraz warunki do uczenia się. Rodzic, pod którego bezpośrednią opieką pozostają dzieci, może wykonywać swój obowiązek alimentacyjny w całości lub w części przez osobiste starania – starania te, poza wartością materialną, mają dla dziecka niewymierną wartość moralną i uczuciową. Należy zwrócić uwagę, że Sąd nie przyzna alimentów w kwocie wyższej, niż ta, którą zażądano w pozwie! Może natomiast przyznać alimenty niższe.

Obowiązek alimentacyjny dotyczy zarówno rodziców, jak i dzieci – zależnie od sytuacji, w jakiej się znajdują. Obowiązek alimentacyjny rodziców w stosunku do dziecka powstaje z chwilą jego narodzin i wygasa, gdy dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Nie ma w polskim prawie określonej granicy wiekowej, po której przekroczeniu dziecko automatycznie traciłoby prawo do alimentów. Uzyskanie pełnoletności nie zmienia sytuacji prawnej dziecka w zakresie alimentów, pod warunkiem, ze kontynuuje ono naukę i czas studiów rzeczywiście przeznacza na zdobywanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Obowiązek alimentacyjny nie wygasa w ogóle, jeżeli dziecko na skutek kalectwa, czy niedorozwoju umysłowego nie jest w stanie samodzielnie zdobywać środków utrzymania. Przed osiągnięciem przez dziecko pełnoletności obowiązek alimentacyjny może ustać wyjątkowo, gdy dziecko zdobędzie zawód lub podejmie zatrudnienie w czasie pobierania nauki, a osiągane zarobki pozwolą mu na zaspokojenie jego potrzeb. Warto pamiętać, że dziecko ma prawo do alimentów tak długo, jak długo nie jest w stanie się utrzymać, a zatem także wtedy, gdy nie znajduje się w niedostatku. Dzieci mają prawo do takiej samej stopy życiowej, jak ich rodzice, co oznacza, że rodzice powinni zapewnić im warunki materialne odpowiadające tym, w jakich sami żyją. Z drugiej strony – rodzice zobowiązani są dzielić się z dziećmi choćby najskromniejszymi dochodami i nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego, nawet jeśli stanowiłby on dla nich nadmierny ciężar.

Alimenty na dziecko w przypadku przysposobienia - pomoc prawnika od alimentów

Obowiązek alimentacyjny istnieje nie tylko pomiędzy rodzicami i ich naturalnymi (biologicznymi) dziećmi, ale także między rodzicami a dziećmi adoptowanymi (przysposobionymi).
Obowiązek alimentacji między małżonkami. Obowiązek alimentacyjny istnieje pomiędzy małżonkami – zarówno wtedy, gdy są małżeństwem, jak i wówczas, gdy już nim nie są. Małżonkowie zobowiązani są do wspólnego pożycia i wspierania się w trudnych chwilach. Dotyczy to także sfery finansowej. Niestety, zdarzają się sytuacje, że małżonkowie odmawiają sobie jakiejkolwiek pomocy materialnej i warunki życia każdego z nich różnią się diametralnie. W takim wypadku ten z małżonków, którego sytuacja jest gorsza, może zwrócić się do małżonka lepiej sytuowanego o pomoc finansową w postaci alimentów (szczególnie wtedy, gdy mieszka oddzielnie albo gdy, z różnych przyczyn, nie jest w stanie sam się utrzymać – np. ze względu na trwałe inwalidztwo). Jeżeli małżonek nie chce łożyć na drugiego dobrowolnie, można założyć mu sprawę o alimenty. Sytuacja wygląda inaczej, gdy chodzi o obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami. Zakres tego obowiązku uzależniony jest bowiem nie tylko od możliwości finansowych małżonka uprawnionego i zobowiązanego, ale również od tego, która strona uznana została za winą rozkładu pożycia małżeńskiego. I tak, w przypadku, gdy wyrok rozwodowy został wydany bez orzekania o winie albo gdy oboje małżonkowie zostali uznani winnymi lub niewinnymi rozkładu pożycia, każdy z nich zobowiązany jest do udzielenia drugiemu wsparcia finansowego, ale tylko w sytuacji, gdy ex małżonek znajdzie się w niedostatku, i tylko przez okres 5 lat od chwili orzeczenia rozwodu.
Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy sąd orzekł o winie tylko jednego z małżonków. Wówczas małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia nie może żądać alimentów od małżonka niewinnego, nawet gdyby popadł w skrajny niedostatek i nie mógł się sam utrzymać. Z kolei małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, może żądać alimentów od małżonka wyłącznie winnego nawet wówczas, gdy nie popadł w niedostatek, a rozwód spowodował jedynie nieznaczne pogorszenie jego sytuacji życiowej. Ten rodzaj zobowiązania małżonka nie jest ograniczony żadnym terminem, może natomiast wygasnąć z następujących przyczyn:
– gdy osoba uprawniona do alimentów ponownie wstąpi w związek małżeński,
– zmienią się okoliczności, na podstawie których orzeczono o obowiązku alimentacyjnym;
– jeden z małżonków umrze.

prawnik wrocław
adwokat Wrocław

Obowiązek świadczeń alimentacyjnych między innymi krewnymi - pomoc adwokata od alimentów

Obowiązek alimentacyjny dotyczy również innych krewnych w linii prostej, nie tylko rodziców i dzieci. Obejmuje on dalszych zstępnych (wnuki i prawnuki) oraz wstępnych (dziadków i pradziadków), przy czym obowiązek alimentacyjny bliższych krewnych wyklucza obowiązek dalszych. Kolejność jest następująca: najpierw zstępni danej osoby, potem wstępni danej osoby, a na końcu jej rodzeństwo. Oznacza to, że jeżeli np. nie można wyegzekwować alimentów od ojca małoletniego dziecka (które nie ma jeszcze własnych dzieci), to można domagać się tych świadczeń od rodziców ojca, czyli od dziadków dziecka. Pamiętać jednak należy, że obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swojemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Aby móc uzyskać alimenty od dziadków dziecka trzeba więc wykazać, że ojciec dziecka nie żyje albo, że nie wywiązuje się on z ciążących na nim zobowiązań alimentacyjnych, czego najlepszym dowodem jest postanowienie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji.

Egzekucja sądowa obowiązku płacenia alimentów - alimenty Wrocław - adwokat rodzinny

Często się zdarza, że pomimo, iż sąd wydał wyrok zasądzający alimenty, osoba zobowiązana uchyla się do ich płacenia. Wówczas należy wystąpić na drogę przymusowego egzekwowania tych świadczeń. W tym celu trzeba zwrócić się do komornika, który ma obowiązek ściągnięcia należnych od dłużnika alimentów. Najłatwiej wyegzekwować alimenty od osoby, która ma stałą pracę. Komornik zwraca się wtedy bezpośrednio do zakładu pracy dłużnika, a ten potrąca zasądzone alimenty z jego pensji i przekazuje je bezpośrednio osobie uprawnionej. W trybie egzekucji wynagrodzenia za pracę prowadzi się również egzekucję ze świadczeń wypłacanych przez ZUS: renty, emerytury. Gdy dłużnik alimentacyjny oficjalnie nie pracuje albo gdy się ukrywa, komornik ma obowiązek aktywnego szukania sposobów ściągnięcia należnych świadczeń. Również inne podmioty publiczne – gminy, ośrodki pomocy społecznej, sądy i Policja – mają obowiązek współpracy z komornikiem. Jeśli okaże się, że powodem, dla którego dłużnik nie płaci alimentów jest brak pracy, gmina dłużnika powinna zwrócić się do właściwego urzędu pracy o przedstawienie informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej dłużnika, a w przypadku braku możliwości zatrudnienia, z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika do prac organizowanych na zasadach robót publicznych, dzięki którym mógłby on zarobić pieniądze na poczet zaległych alimentów. Jeśli dłużnik będzie uniemożliwiał przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub nie przyjmie oferowanej mu pracy, gmina może złożyć wniosek o jego ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 k.k. Po złożeniu wniosku o ściganie, gmina dłużnika może także złożyć wniosek do starosty o zatrzymanie jego prawa jazdy. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy może nastąpić dopiero po ustaniu przyczyny jego zatrzymania, a więc gdy dłużnik przyjmie proponowaną mu pracę, umożliwi przeprowadzenie wywiadu środowiskowego albo, gdy dokona spłat zaległych rat alimentacyjnych. O zwrot prawa jazdy wnioskuje gmina. Jeśli dojdzie do zawiadomienia o przestępstwie polegającym na nie wywiązywaniu się z obowiązku alimentacji gmina wierzyciela może ponadto wytoczyć powództwo o alimenty przeciwko osobie zobowiązanej w dalszej kolejności do łożenia na uprawnionego. Zazwyczaj będą to dziadkowie. Jeśli pomimo podjętych działań egzekucja nadal będzie bezskuteczna i dojdzie do powstania zaległości za okres dłuższy niż 12 miesięcy, komornik z urzędu złoży wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych.