Adwokat Wrocław - Prawo rodzinne

Kancelaria LexActa specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego. Naszym zadaniem jest zająć się Państwa sprawą tak aby wszelkie możliwe rozwiązania zostały zastosowane a  Państwa prawa były wyegzekwowane. Zapewniamy opiekę prawną w zakresie spraw takich jak:

 • rozwód,
 • separacja,
 • zasądzenie alimentów,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz ustalenie ojcostwa,
 • podział majątku,
 • ubezwłasnowolnienie.

Prowadzimy sprawy rozwodowe zarówno bez orzekania o winie, jak i skutecznie prowadzimy sprawy z orzekaniem o winie, zajmujemy się także sprawami rozwodowymi z eksmisją.
Obsługujemy Naszych Klientów w Kancelariach Adwokackich we Wrocławiu i Opolu.

Skontaktuj się z nami!

Separacja

Świadczymy pomoc prawną w sprawach dotyczących orzeczenia separacji małżeńskiej przez sąd zarówno w trybie procesowym jak i w trybie nieprocesowym.

Rozpoznanie sprawy o separację w trybie bezprocesowym jest możliwe, gdy oboje małżonkowie składają zgodny wniosek o separację. Sąd nie wydaje wtedy wyroku,
lecz postanowienie. Nasza Kancelaria przygotuje wniosek i zapewni reprezentację
w prowadzonym postepowaniu.

Sprawy o separację na żądanie jednego z małżonków rozpoznawane są
w normalnym trybie procesowym. Nasza Kancelaria otoczy cię opieką prawną, sporządzi pozew, zapewni reprezentowanie w postępowaniu w trybie procesowym, zabezpieczy prawnie przed skutkami i obowiązkami separacji najlepiej jak to możliwe.

Jeśli nastąpi zupełny rozkład pożycia małżeńskiego tj. ustały więzi duchowe, fizyczne
i ekonomiczne para może zdecydować się na czasowe rozstanie ze skutkami prawnymi podobnymi do rozwodu, czyli na separację.

Najogólniej separację można określić jako sformalizowane rozstanie małżonków, którzy zamiast się rozwieść, dają sobie czas na podjęcie ostatecznej decyzji o ich dalszej wspólnej przyszłości. Separacja nie rozwiązuje węzła małżeństwa tak jak rozwód.

Separacja to nie tylko duży stres i emocje. Separacja może wiązać się
z podziałem dużego majątku, walce o alimenty a także z władzą rodzicielską.

Podstawową różnicą między rozwodem a separacją jest to, że sąd udzieli rozwodu tylko, jeśli rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny i trwały.
Z kolei separacja nie wymaga rozkładu trwałego, jej charakter,  może być przejściowy i nie wyklucza ponownego podjęcia pożycia małżonków.

Separacja to proces odwracalny. Na wspólny i zgodny wniosek, sąd właściwy może znieść separację.

Powodem dla sądu do orzeczenia separacji jest złożenie zgodnego wniosku
o separację przez oboje małżonkowie lub na żądanie jednego z małżonków, w którym informuje on, że nastąpił zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Chodzi o sytuację, w której małżonków już nic nie łączy. Nie są związani wspólnymi więzami ekonomicznymi, nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego. Sąd będzie dociekał jakie są przyczyny tego rozkładu pożycia.

adwokat Wrocław, kancelaria adwokacka Wrocław, sprawy karne, sprawy rozwodowe, spadki, sprawy cywilne

Separacja a rozwód różnice

 • Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego, tak jak ma to miejsce po rozwodzie. Separację można znieść i niejako przywrócić „stare” małżeństwo.
 • Po rozwodzie można wrócić do swojego poprzedniego nazwiska, a po orzeczeniu separacji nie.
 • Separację jest łatwiej uzyskać w sadzie, ponieważ nie trzeba udowadniać, że rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały (czyli nie ma nadziei, że małżonkowie się pogodzą). Natomiast należy wykazać, że rozkład pożycia jest zupełny. Ponadto separacji może żądać również małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia, co przy rozwodzie jest w zasadzie zakazane.
 • Okres płacenia drugiemu małżonkowi alimentów po rozwodzie jest w pewnych przypadkach ograniczony do 5 lat. (można żądać sądownie przedłużenia tego okresu). Natomiast przy separacji nie ma takiego ograniczenia.
 • Po separacji małżonkowie zawsze są zobowiązani do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności.

Skutki separacji

 • Rozdzielność majątkowa. Powstaje rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami.
  Od momentu orzeczenia separacji każdy z małżonków zarabia tylko na swój majątek osobisty. Majątek wspólny małżonków z okresu sprzed separacji może ulec podziałowi
  w drodze umownej lub sądowej. Z chwilą zaś zniesienia separacji ponownie powstaje między małżonkami ustrój wspólności ustawowej, chyba że małżonkowie złożą zgodny wniosek, w którym wniosą o utrzymaniu między nimi rozdzielności majątkowej).
 • Ustanie wzajemnego obowiązku wierności.
 • Wyłączenie dziedziczenia. Małżonkowie nie dziedziczą po sobie, tracą również prawo do zachowku. W razie śmierci jednego z małżonków pozostających w separacji, drugi małżonek nie będzie wchodził w krąg spadkobierców ustawowych dziedziczących po zmarłym.
 • Obowiązek pomocy. Po separacji małżonkowie zawsze obowiązani są do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności.
 • Małżonek jest obowiązany do dostarczania środków utrzymania na żądanie znajdującego się w niedostatku drugiego małżonka (o ile ten nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia),
 • Małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia może być obciążony obowiązkiem świadczeń alimentacyjnych, chociażby małżonek niewinny nie znajdował się
  w niedostatku, ale jego sytuacja materialna uległa wskutek separacji istotnemu pogorszeniu.
 • Alimenty na dzieci. Sąd orzeka, w jakim stopniu każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. W praktyce oznacza to, że na jednego z małżonków nałożony jest obowiązek płacenia alimentów do małżonka,
  z którym mieszkają dzieci.
 • Władza rodzicielska. Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Może przykładowo powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd również uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po orzeczeniu separacji, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.
 • Kontakty z dzieckiem. Sąd ustala z kim dziecko ma mieszkać w okresie separacji oraz
  w braku porozumienia między rodzicami sąd ustala kontakty z dzieckiem drugiego
  z rodziców. Za zgodą obojga rodziców sąd może ustanowić opiekę naprzemienną
  lub w ogóle nie orzekać o kontaktach.
 • Wspólne mieszkanie małżonków. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd
  w wyroku orzekającym separacje orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania małżonków w separacji.
adwokat Wrocław

Alimenty

Prowadzimy sprawy o alimenty w tym: o ustalenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci, o podwyższenie alimentów, o obniżenie alimentów, o uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletnich dzieci, o świadczenia alimentacyjne między małżonkami zarówno podczas trwania małżeństwa, jak
i po rozwodzie, o alimenty
od pełnoletnich dzieci na rzecz rodziców bądź dziadków, rodzeństwa. Reprezentujemy także klientów w postępowaniu egzekucyjnym w powyższym zakresie.

Władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem

Pomożemy Państwu w sprawach o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie bądź zawieszenie władzy rodzicielskiej czy ustalenie kontaktów z dzieckiem. Prowadzimy sprawy o kontakty z dzieckiem począwszy od rodzica do dziadków
i innych spokrewnionych osób.

Klienci naszej Kancelarii mogą liczyć na profesjonalną pomoc w sprawach
o ustalenie ojcostwa oraz o zaprzeczenie ojcostwa.

Sąd może uwzględnić porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Z reguły przyjmuje się, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Sprawy rozwodowe i alimentacyjne prowadzone w Kancelarii adwokackiej adwokat Radosław Grzyb Wrocław

Sąd może wydać następujące rozstrzygnięcia:

 • Pozostawić władzę rodzicielską oboju rodzicom, na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej
  i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie i będą współdziałać
  w sprawach dziecka.
 • Powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.
 • Ograniczyć władzę rodzicielską np. sąd może zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postepowania z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń, określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun, poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego, zarządzić umieszczenie małoletniego
  w rodzinie zastępczej.
 • Zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej w razie przemijającej przeszkody
  w wykonywaniu władzy rodzicielskiej.
 • Pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców np. w przypadku
  gdy rodzice w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki wobec dziecka.
prawnik wrocław adwokat Wrocław dobry adwokat, skuteczny adwokat

Kontakty z dzieckiem.

Sąd orzekając separację lub rozwód rozstrzyga zwykle o miejscu zamieszkania dziecka, z matką czy ojcem, oraz o kontaktach z dzieckiem tego rodzica, który
z nim nie mieszka. Za zgodą obojga rodziców sąd może ustalić również opiekę naprzemienną, tzn. taką
w której dziecko przebywa z ojcem i matką taki sam okres czasu.

Kontakty z dzieckiem zazwyczaj ograniczają się do określonych dni tygodnia, miesiąca, poszczególnych dni świąt oraz ustalonych dni ferii, wakacji. Sąd ustala też godziny kontaktów, może też ustalić czy te kontakty mają odbywać się
w obecności drugiego rodzica czy np. w obecności kuratora.

Na zgodne żądanie obojga rodziców sąd może nie orzekać o kontaktach. Wtedy sami rodzice na bieżąco decydują kto i kiedy zajmuje się dzieckiem. Ustalenia sądu w sprawie kontaktów mogą być później zmieniane przez sąd rodzinny.

Opieka, kuratela

Nasi klienci mogą liczyć na profesjonalną pomoc w zakresie opieki, którą ustanawia się dla małoletniego czy też osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz kurateli –
w sytuacji konieczności sądowego ustanowienia ochrony osób lub praw majątkowych osób, które same nie mogą prowadzić swoich spraw.

adwokat Wrocław, kancelaria adwokacka Wrocław, sprawy karne, sprawy rozwodowe, spadki, sprawy cywilne
prawnik wrocław

Podział majątku

Prowadzimy sprawy o podział majątku wspólnego, o ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym. To część spraw rozwodowych, przy której często najtrudniej o uzyskanie porozumienia pomiędzy byłymi małżonkami. Rolą Kancelarii jest uzyskanie jak najlepszych warunków dla naszego Klienta.

Ubezwłasnowolnienie

Kancelaria LexActa w sprawach o ubezwłasnowolnienie reprezentuje zarówno osoby składające wniosek, jak i osobę stanowiącą podmiot postępowania.

Prowadzimy sprawy o ubezwłasnowolnienie z najwyższym poszanowaniem godności osoby, której ubezwłasnowolnienie dotyczy. Zawsze mamy na względzie,
że główną przesłanką do ustanowienia ubezwłasnowolnienia jest ochrona osoby ubezwłasnowolnionej. Pomoc kancelarii zapewnia m.in. doradztwo prawne w zakresie zasadności złożenia wniosku w sprawie ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego, możliwości jego pozytywnego rozpatrzenia, a także kompleksową pomoc w postępowaniu sądowym.

Świadczymy także usługi prawne na rzecz osób będących podmiotem we wnioskach o ubezwłasnowolnienie. W tym przypadku zapewniamy kompleksową pomoc mającą na celu uniknięcie ograniczenia zdolności do wykonywania czynności prawnej.

Ubezwłasnowolnienie to ograniczenie lub pozbawienie osoby fizycznej prawa do czynności prawnych czyli do decydowania o swoich sprawach. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona nie może podpisywać umów, wstąpić w związek małżeński, decydować o sprawach związanych z leczeniem, sporządzić testamentu, przekazać darowizny. Jest uprawniona jedynie do podejmowania decyzji związanych z drobnymi, codziennymi czynnościami, jak np. zakup biletu w komunikacji miejskiej, drobne zakupy żywnościowe oraz niektóre usługi, np. fryzjerskie. W praktyce częstymi podstawami wniosków o ubezwłasnowolnienie całkowite jest wystąpienie zaawansowanej demencji, choroby Alzhaimera lub zespół apaliczny (śpiączka/stan wegetatywny).

Osoba częściowo ubezwłasnowolniona do podjęcia każdej czynności prawnej przez ubezwłasnowolnionego potrzebuje zgody jego przedstawiciela ustawowego.

Wnioski o ubezwłasnowolnienie, zarówno całkowite, jak i częściowe, związane są zwykle z chorobą psychiczną, niedorozwojem umysłowym lub innym rodzajem zaburzeń, a także silnym uzależnieniem: od alkoholu, czy narkotyków i autodestrukcyjnym zachowaniem.

Istnieją ograniczenia co do tego, kto może zgłosić wniosek o ubezwłasnowolnienie do sądu. Zezwala się na to jedynie osobom najbliższym (małżonkom i krewnym
w linii prostej, rodzicom, dzieciom, dziadkom, wnukom, a także rodzeństwu. Taki wniosek może skierować do sądu również prokurator, zazwyczaj w związku z toczącym się równolegle innym postępowaniem. Na rzecz osoby ubezwłasnowolnionej ustala się opiekuna, którym najczęściej jest małżonek bądź któryś z rodziców.

Postanowienie Sądu w przedmiocie ubezwłasnowolnienia ma charakter bezterminowy. Jeżeli jednak ustaną przyczyny, dla których orzeczono o ubezwłasnowolnienie Sąd je uchyli. Sąd może również zmienić ubezwłasnowolnienie całkowite na częściowe, jeżeli nastąpi poprawa stanu psychicznego osoby, której sprawa dotyczy lecz
w dalszym ciągu wymagana jest pomoc w prowadzeniu jej spraw. Sam ubezwłasnowolniony całkowicie posiada legitymację
do wystąpienia z wnioskiem do Sądu o uchylenie ubezwłasnowolnienia.